Trao thân trả nợ cho chồng

  • Nội Dung

Lão chồng già nhu nhược đi làm không mang tiền về mà còn gây thêm đống nợ vì những sai lầm ở công ty. Nên tên sếp đã đến nhà có những đề nghị về việc để vợ ông là Sera Ichijyo trở thành nô lệ tình dục cho gắn để trừ dần cho khoản nợ đó.

Trao thân trả nợ cho chồng